ALGEMEEN

 1. Deze Algemene voorwaarden, zoals bedoeld bij wet volgens art. 6:231 BW t/m art. 6:237 BW. Cliënt (hierna te noemen “Cliënt”) De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een behandeling en/of daarmee direct verband houdende diensten of producten afneemt van Clinic Manifest.
 2. Clinic Manifest hierna te noemen “Clinic”) Aangesloten bij de NVH en KP-register, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KvK-nummer: 67253849 met vestigingsnummer: 000035811269. Verzekeraar: de beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Havelaar & van Stolk.

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Clinic Manifest en een Cliënt waarop Clinic Manifest deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod/dienst van Clinic Manifest en elke overeenkomst tussen Clinic Manifest en patiënt.
 2. Voor het aangaan van een overeenkomst heeft de patiënt de algemene voorwaarden doorgenomen. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Clinic Manifest de patiënt laten weten hoe de patiënt de voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van de algemene voorwaarden is niet mogelijk.
 4. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van patiënt.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. De nietige/vervallen bepaling(en) worden vervangen door een bepaling met dezelfde strekking als de oorspronkelijke bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of omstandigheden die niet in deze voorwaarden zijn genoemd, zullen worden beoordeeld en uitgelegd naar de geest van deze voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. Artikel 407: Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend.
 8. Indien deze voorwaarden naar zij/haar, wordt daarmee ook naar hij/hem verwezen, indien zover van toepassing.
 9. Indien Clinic Manifest niet altijd naleving van deze algemene voorwaarden verlangd, behoudt Clinic Manifest zich het recht om geheel of gedeeltelijk nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 2 – Begrippen

 1. Behandeling/Behandelingen: de cosmedische behandeling waarbij Clinic Manifest zich tegenover de patiënt verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van geneeskunst, direct gerelateerd aan de persoon van de patiënt met inbegrip van de nazorg, meer specifiek op van huidbehandelingen, laserontharing en huidtherapie.
 2. Behandelplan: opgesteld plan dat in samenspraak met patiënt is gemaakt. Hierin zijn algemene gegevens van de betreffende patiënt, betreffende problematiek, mogelijkheden, wensen, doelen, actieplan, evaluatie en rapportage opgesteld. In dit behandelplan wordt iedere behandeling vastgesteld welke Clinic Manifest zal verrichten ten behoeve van patiënt. Onder behandelplan wordt het behandelings- of het behandelingsplan verstaan.
 3. Behandelformulieren: het informed consent en medisch formulier welke door patiënt dient te worden ingevuld voor aanvang van de behandeling in het kader van het geven geïnformeerde toestemming.
 4. Clinic Manifest: de hulpverlener die in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf de behandeling uitvoert.

Artikel 3 – Overeenkomst

Elke behandelingsovereenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. BW en andere samenhangende (medische) verplichtingen tussen patiënt en Clinic Manifest, alsmede voorstellen van Clinic Manifest voor behandelingen die door Clinic Manifest aan patiënt worden verstrekt en die door patiënt worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Clinic Manifest en navolgende losse afspraken met betrekking tot een behandeling waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Uitleg artikel 7:446: https://wetboekplus.nl/burgerlijk-wetboek-boek-7-artikel-446-behandelingsovereenkomst/

Artikel 4 – Inspanningen Clinic Manifest

 1. De medewerkers van Clinic Manifest zullen de behandelingen naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Clinic Manifest zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed hulpverlener en/of cosmetisch arts verlangd mag worden. Clinic Manifest staat in voor professionele en onafhankelijke dienstverlening.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig, ofwel vóór de behandeling, aan de medewerker te worden verteld.
 3. De medewerkers van Clinic zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.
 4. De medewerker van Clinic kan de cliënt weigeren voor behandeling, indien de medewerker constateert dat de huid niet voor behandeling geschikt is.
 5. Wanneer de verplichtingen niet (op tijd) worden vervuld, dient de patiënt Clinic Manifest hieromtrent tijdig te informeren. Clinic Manifest is gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag-, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan patiënt in rekening te brengen.

Artikel 5 – Afspraken

 1. Indien de cliënt later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling. Er zal dan worden gedaan wat lukt in de tijd die overgebleven is. De cliënt is hierbij wel het volledige overeengekomen bedrag voor de behandeling verschuldigd.
 2. Indien er te weinig tijd is om te beginnen aan een behandeling, dient de patiënt een nieuwe afspraak te maken en zal Clinic manifest de gehele aanbetaling aan de patiënt doorberekenen. Bij het maken van een nieuwe afspraak hoort er opnieuw een aanbetaling te worden verricht.
 3. Clinic Manifest moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk aan de cliënt melden en indien mogelijk een nieuwe afspraak inplannen.
 4. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze vervolgens schriftelijk door Clinic Manifest zijn bevestigd aan Patiënt.
 5. Ik stem ermee in om me, desgevraagd te laten fotograferen. Deze opnamen zijn bedoeld om na behandeling het resultaat te kunnen beoordelen en wordt waarborgt door Clinic Manifest. Gebruik voor promotie doeleinden is toegestaan zonder herkenning van patiënt.
 6. Bij verschil van mening of onduidelijkheden over de datum van de afspraak, geldt de datum zoals gepland in de administratie van Clinic Manifest als leidend.
 7. Clinic Manifest heeft het recht een overeenkomst met een (potentiële) patiënt om een voor Clinic Manifest gegronde reden te weigeren.

Artikel 6 – Totstandkoming

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Patiënt de offerte/aanbieding aanvaardt door middel van het invullen van de behandelformulieren welke aan patiënt worden verstrekt voor aanvang van de overeenkomst (Behandeling).
 2. Voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst wordt in overleg met patiënt en aan de hand van een intakegesprek bepaald welke behandeling het beste bij patiënt past. Tevens vindt uitwisseling van informatie plaats welke noodzakelijk is voor het opstellen van een adequaat behandelplan.
 3. Patiënt kan slechts een overeenkomst aangaan indien vastgesteld is dat patiënt:
 • De leeftijd van tenminste 18 jaren heeft bereikt en een daartoe rechtsgeldig legitimatiebewijs heeft overlegd. Onder de 18 jaar moet de patient kunnen aantonen dat het toestemming heeft van de gezaghebbende ouders.
 • Voorafgaand aan de overeenkomst mondeling en schriftelijk duidelijk en uitvoerig geïnformeerd is over de behandeling, de mogelijke risico’s en gevolgen, het eventuele te verwachten resultaat, nazorg van de behandeling, de kosten van de behandeling en wijze van betaling, de bedenktijd om tot een redelijke beslissing te komen en het tijdstip van behandeling;
 • De door Clinic Manifest gegeven instructies en/of aanwijzingen opvolgt indien deze door Clinic Manifest zijn gegeven aan patiënt. Bij gebreke van het niet, onjuist of onvolledig opvolgen van de instructies komen de gevolgen hiervan voor rekening en risico van patiënt.
 • Op de hoogte is van de contactgegevens van Clinic Manifest ingeval van complicaties, zoals vermeld op de documenten welke aan patiënt zijn verstrekt. Patiënt dient bij het optreden van complicaties direct contact op te nemen.
 • De behandelingsformulieren bestaande uit het informed consent- en medisch formulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld;
 • De door patiënt gestelde vragen beantwoord zijn;
 • Patiënt zijn/haar NAW- en contactgegevens heeft opgegeven en deze juist en volledig zijn (naam, adres en woonplaats).
 1. Voorts kan een overeenkomst slechts worden aangegaan indien patiënt gezond is, behoudens de (cosmetische) afwijking waarvoor de behandeling geïndiceerd is, of indien patiënt een licht tot matig ernstige (systeem)ziekte heeft die verder geen aanleiding geeft tot hinder of invalidering.\
 2. De toestemming van de patiënt wordt (nogmaals) bevestigd op de dag van de behandeling.

Artikel 7 – Aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden behandeling. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat patiënt in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Hieronder valt in ieder geval informatie met betrekking tot het cosmetisch resultaat dat Clinic Manifest verwacht, (het verloop van) de behandelprocedure, mogelijke complicaties in vorm en frequentie, de herstelperiode en nazorg, beperkingen en risico’s van de behandeling, alternatieven voor de behandeling en de financiële aspecten.
 2. Clinic Manifest is niet gehouden aan een aanbod indien patiënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan patiënt geen rechten ontlenen.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. Een samengestelde prijsopgave verplicht Clinic Manifest niet tot uitvoering van een deel van de in de aanbieding begrepen behandeling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 8 – Duur van overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen patiënt en Clinic Manifest een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform de duur van de betreffende behandeling met inbegrip van de nazorg en overige navolgende afspraken.
 2. Patiënt kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien patiënt Clinic Manifest schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van patiënt onverlet voor zover Clinic Manifest ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Patiënt dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Zowel patiënt als Clinic Manifest kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval Clinic Manifest in surséance van betaling verkeert of faillissement heeft aangevraagd of de onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Clinic Manifest nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 9 – Persoongegevens en privacy

 1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze in een klantenbestand.
 2. Clinic Manifest behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Clinic Manifest zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel 10 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw). Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Patiënt kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per bank te voldoen. Alle in de salon, op de website en op sociale media getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten.
 3. De reservering dient telefonisch of mondeling te geschieden en zal middels een mail worden bevestigd via Clinic Manifest. Bij een reservering dient de cliënt vóór de behandeling zorg te dragen voor een aanbetaling van €25,-. Bij niet tijdig nakomen (24 uur) van de aanbetaling zal de reservering geannuleerd worden.
 4. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 werkdagen voorafgaande aan de afspraak per sms bericht aan Clinic Manifest te melden. De cliënt dient bij annulering zijn/haar naam, telefoonnummer en datum en tijdstip van de behandeling te vermelden. Let op! De 48 uur geldt alleen voor werkdagen, omdat wij op zondagen niet open zijn telt deze dag niet mee. Bij uitzondering van een ongeval, medisch noodzakelijke behandeling of overlijden van een dierbaren.
 5. Clinic Manifest zal bij een tijdige en correcte annulering de aanbetaling terugstorten. Indien de opzegging niet tijdig is, dat wil zeggen uiterlijk achtenveertig uur voor de afspraak, geschied, mag Clinic Manifest de gehele aanbetaling voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen. Hierbij hanteert Clinic Manifest een bedrag van €25,-.
 6. De door patiënt verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Clinic Manifest aangeboden behandeling en de prijzen zijn gebaseerd. Clinic Manifest heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 7. Partijen kunnen overeenkomen dat patiënt een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient patiënt het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Clinic Manifest heeft bij de Goudse een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten en is derhalve verzekerd voor schade die tijdens het uitoefenen van het beroep wordt toegebracht aan personen en/of goederen.
 2. Eventuele aansprakelijkheid wordt vastgesteld door de verzekeraar, volgens de geldende procedures en voorwaarden van de verzekeraar.
 3. Eventuele aanspraken van cliënten dienen schriftelijk te worden ingediend. In geval van een gerechtelijke procedure, is de rechtbank Rotterdam uitsluitend bevoegd om van het geschil kennis te nemen.
 4. Clinic Manifest is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Clinic Manifest is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, allergische reactie, vrijetijdsbesteding, gebruik van antibiotica in welke vorm dan ook binnen 8 weken alvorens de behandeling etc.
 5. Clinic Manifest is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
 6. Clinic Manifest is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om patiënt te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Clinic Manifest verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Clinic Manifest voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de overeenkomst.
 7. Clinic Manifest kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Clinic Manifest gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens patiënt. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient patiënt dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Clinic Manifest.
 8. Ingeval van aansprakelijkheid van Clinic Manifest dient patiënt eerst een klacht in te dienen conform artikel 12 “klachten” van deze algemene voorwaarden.

Artikel 12 – Klachten

 1. Clinic Manifest is aangesloten bij de NVH-geschillencommissie.
 2. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van Clinic Manifest.
 3. Clinic Manifest moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 4. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is, zal Clinic Manifest de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien client tussentijd de afspraak niet nakomt of afzegt is Clinic Manifest hier niet verantwoordelijk voor.
 5. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Clinic Manifest het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
 6. Indien Clinic Manifest en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, dan kan de klager zich wenden tot de klachtenfunctionaris aangesloten bij NVH.
 7. Als de klachtenfunctionaris van NVH niet tot een goede oplossing kan komen, dan kan de cliënt zich wenden tot de geschillencommissie. NVH is aangesloten bij de onafhankelijke geschillencommissie voor paramedicus ( WKKGZ).
 8. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (PAC). Deze commissie zal bemiddelen tussen Clinic Manifest de cliënt.

Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijn (org).

Artikel 13 – Garantie

 1. Clinic Manifest geeft de cliënt geen garantie op de behandeling en/of producten.
 2. Na een behandeling kan de huid een onvoorziene en ongewenste reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling zoals het ontstaan van roodheid, korstjes en tijdelijke pigmentverschuivingen. Clinic Manifest kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.
 3. De cliënt dient zelf zorg te dragen voor de nazorg. De nazorg is uitdrukkelijk vermeld op de website van Clinic Manifest en wordt desgewenst in de salon aan de cliënt verstrekt.
 4. Ruilen van producten binnen 7 dagen, ongebruikt, compleet en in ongeopende verpakking.

Artikel 14 – Geheimhouding

 1. De medewerker van Clinic Manifest is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Clinic Manifest verwerkt worden. Patiënt staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart patiënt Clinic Manifest tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Onder anderen dan de patiënt wordt niet verstaan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hun in dat kader te verrichten werkzaamheden. Slechts op grond van art. 7:458 BW en conform het gestelde in dit artikel kan afgeweken worden van de geheimhouding.

Uitleg art. 7:458 BW: https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-7/artikel458

Artikel 15 – Beschadiging en/of diefstal

Clinic Manifest heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur en/of producten beschadigt of anderszins Clinic Manifest schade toebrengt.

Clinic Manifest meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 16 – Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Clinic Manifest het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. Een eventuele aanbetaling door de cliënt wordt in dat geval door Clinic Manifest teruggestort.

Bij Clinic Manifest wordt gewerkt volgens de hygiëneregels van de Branchecode van schoonheidsspecialisten.

Artikel 17 – Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Clinic Manifest en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Clinic Manifest en zijn ook in de salon beschikbaar.
 3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Voor het behalen van een goed resultaat is het nauwgezet opvolgen van onze nazorg instructies van groot belang, zowel tijdens als na het behandelproces:

– Gedurende het gehele behandelproces dient er geen gebruik te worden gemaakt van de zonnebank (tot minimaal 4 weken na de laatste behandeling).

– Indien er schilfers ontstaan zal ik deze niet verwijderen aangezien dit het risico op pigmentproblemen verhoogt. Ik ben me ervan bewust dat ik niet met mijn nagels, vingers of andere voorwerpen de schilfers mag verwijderen.

– Ik begrijp dat het behalen van resultaat afhangt van meerdere factoren. Ook begrijp ik dat er (mogelijk) één of meerdere herhaalbehandeling(en) nodig zijn om een positief resultaat te kunnen realiseren.

– Indien er iets met mijn gezondheid en-/ of medicijngebruik (ook huidmedicatie) veranderd, geef ik dit voorafgaand aan de behandeling door aan de therapeut.

– Het is belangrijk om elke 2 uur na de microneedling een goede Sunblock met SPF factor 30 of hoger te gebruiken. Als dit advies niet gevolgd wordt, is er een hoger risico op een hyper- en/of hypopigmentatie, pigmentverschuivingen, verbranding en littekenvorming (tot minimaal 4 weken na de laatste behandeling).

– Heet douchen en/of intensief sporten is 48 uur na de behandeling niet toegestaan.

– Sauna bezoek en/ of zwemmen worden de eerste dagen na de behandeling afgeraden.

– Geef veranderde situaties omtrent medicijngebruik, zwangerschap, zongedrag en/of gebruik van zelfbruiningsmiddelen voor elke behandeling altijd door aan uw behandelaar.

Ik ben ervan bewust dat:

– De peeling en intensieve behandeling is, welke ontwikkeld is om de bovenlaag van epidermis te exfoliëren en te verwijderen. Na peeling mag ik niet aan losse huidvelletjes trekken of korstjes aanraken.

– Een microneedling behandeling kleine wondjes in de huid maakt en ervoor zorgt dat mijn huid zicht gaat versterken.

– Als ik voor TCA peeling ga kiezen dat mijn huid laag gaat verwonden.

– Er tevens een vervelling op kan treden binnen 48 uur. Iedere huid is natuurlijk uniek, dus van tevoren is niet te voorspellen hoe dit vervellingsproces zal verlopen.

– De Hydraskin oppervlakkige poriën schoonmaakt, hydrateert en reinigt door middel van lichte vacuum en hydraterende solotiun.

– Blootstelling aan zon en zonnenbank gebruik gedurende de eerste weken na de behandeling risico’s met zich meebrengt voor wat betreft pigmentveranderingen en verschuivingen.

– Dat mijn huid beschermd moet worden met een goed Sun block minimaal factor 30 met UV-a en UV-b bescherming.

– Het zo kan zijn dat mijn eindresultaat niet naar wens is.

Indien u complicaties ervaart, neemt u per direct contact op met Clinic Manifest. Clinic Manifest biedt een extra nazorgservice.

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en van de risico’s van de behandelingen op de hoogte te zijn en hiermee akkoord te gaan.

Artikel 18 – Overmacht

 1. Clinic Manifest is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Clinc Manifest wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Clinic Manifest, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Patiënt of diens derden aan Clinic Manifest zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (v) ziekte van werknemers van Clinic Manifest of door haar ingeschakelde adviseurs en (vi) overige situaties die naar het oordeel van Clinic Manifest buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

Artikel 19 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Clinic Manifest en Patiënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. Clinic Manifest heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Patiënt hiervan op de hoogte stellen.

Rotterdam, 23 februari 2023

Ik verklaar hierbij kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en van de risico’s van de behandelingen op de hoogte te zijn en hiermee akkoord te gaan.